Dasar Kerahsiaan

 1. Peruntukan Am

  1.1. Dasar Kerahsiaan ini (selepas ini disebut sebagai Dasar) telah diluluskan oleh Syarikat Pengurusan Saham Bersama bagi Dana Pelaburan Langsung Rusia (selepas ini disebut sebagai Organisasi Operasi) selaras dengan Undang-undang Persekutuan No. 152-FZ bertarikh 27 Julai 2006 "Mengenai Data Peribadi" untuk menetapkan prosedur bagi memproses data peribadi pengguna di laman web sputnikvaccine.com (selepas ini masing-masing disebut sebagai Pengguna dan Laman Web).

  1.2. Menggunakan beberapa seksyen di Laman Web, dan beberapa perkhidmatannya, melibatkan Pengguna memberikan maklumat peribadi kepada Organisasi Operasi. Dalam keadaan ini, penggunaan Laman Web dan perkhidmatannya hanya boleh dilakukan apabila Pengguna mengetahui Dasar ini terlebih dahulu, dan menyatakan persetujuan dengan terma-terma yang digariskan dalam Dasar ini. Pengguna yang telah memberikan data peribadi kepada Organisasi Operasi dianggap telah menyatakan persetujuan untuk memproses data peribadi tersebut dengan cara yang ditetapkan dalam Dasar. Menggunakan Laman Web bermaksud bahawa Pengguna memberikan persetujuan tanpa syarat kepada Dasar ini dan syarat-syarat yang mengatur cara maklumat peribadi diproses yang telah dinyatakan di dalamnya; sekiranya terdapat perselisihan dengan syarat-syarat ini, Pengguna perlu berhenti menggunakan Laman Web.

  1.3. Organisasi Operasi tidak mengawal, dan tidak bertanggungjawab untuk laman web pihak ketiga di mana Pengguna boleh layari melalui pautan yang terdapat di Laman Web. Hubungan antara Pengguna dan mana-mana pihak ketiga untuk memastikan kerahsiaan data peribadi yang diberikan oleh Pengguna kepada pihak ketiga tersebut dikawal selia antara Pengguna dan pihak ketiga ini secara bebas.

 2. Senarai yang menerangkan data peribadi yang diproses oleh Organisasi Operasi

  2.1. Dengan menyediakan data peribadi kepada Organisasi Operasi, Pengguna bersetuju untuk Organisasi Operasi memproses semua dan mana-mana data peribadi daripada Pengguna yang dimasukkan oleh Pengguna menggunakan borang pendaftaran di Laman Web, ataupun memindahkan ke Organisasi Operasi, serta semua dan mana-mana data peribadi Pengguna yang diperolehi oleh Organisasi Operasi secara bebas dari cara Pengguna menggunakan Laman Web, termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

  2.1.1. maklumat peribadi yang disediakan oleh Pengguna sendiri semasa menggunakan Laman Web, termasuk data peribadi Pengguna. Maklumat yang wajib untuk membolehkan penggunaan Laman Web ditanda dengan cara yang berbeza. Maklumat lain diberikan oleh Pengguna mengikut budi bicaranya.

  2.1.2 alamat e-mel

  2.1.3. data yang dihantar ke perkhidmatan secara automatik yang ditawarkan oleh Laman Web melalui penggunaan perisian yang dipasang pada peranti Pengguna, termasuk alamat IP, data dari kuki, maklumat tentang pelayar Pengguna (atau program lain di mana perkhidmatan diakses melaluinya), ciri teknikal untuk peralatan dan perisian yang digunakan oleh Pengguna, tarikh dan masa perkhidmatan diakses, alamat halaman web yang diminta, dan maklumat lain yang serupa.

 3. Prinsip dan objektif pemprosesan data peribadi. Sumber data peribadi

  3.1. Laman Web hanya mengumpulkan dan menyimpan maklumat peribadi yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan atau memenuhi perjanjian dan kontrak dengan Pengguna, kecuali untuk keadaan apabila undang-undang meminta penyimpanan maklumat peribadi yang wajib untuk jangka waktu tertentu seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

  3.2. Organisasi Operasi memproses data peribadi yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitinya, dengan syarat hak subjek data peribadi tidak dilanggar, dan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang Persekutuan Rusia.

  3.3. Data peribadi diproses:

  3.3.1. untuk mengenal pasti subjek data peribadi

  3.3.2. untuk berkomunikasi dengan subjek data peribadi, termasuk untuk tujuan menghantar pemberitahuan, permintaan, dan maklumat lain, serta untuk memproses permintaan dan pertanyaan yang dikemukakan oleh subjek data pribadi

  3.3.3. untuk menjalankan penyelidikan jenis statistik, pemasaran, dan lain-lain

  3.3.4. untuk memberi maklum balas kepada Pengguna

  3.3.5. untuk tujuan pemasaran.

 4. Syarat-syarat untuk memproses maklumat peribadi pengguna dan mengirimnya kepada pihak ketiga

  4.1. Laman web menyimpan maklumat peribadi Pengguna selaras dengan kawal selia dalaman yang berkenaan dengan perkhidmatan tertentu.

  4.2. Setakat maklumat peribadi Pengguna berkenaan, ia dirahsiakan kecuali dalam keadaan apabila Pengguna secara sukarela memberikan maklumat mengenai dirinya sendiri yang seterusnya tersedia untuk umum kepada jumlah orang yang tidak terhad.

  4.3. Laman web berhak untuk memindahkan maklumat peribadi Pengguna kepada pihak ketiga dalam keadaan berikut:

  4.3.1. Pengguna menyatakan persetujuan untuk mengambil tindakan ini.

  4.3.2. Penghantaran maklumat diperlukan untuk Pengguna menggunakan perkhidmatan tertentu, atau untuk memenuhi perjanjian atau kontrak tertentu yang telah dimeterai dengan Pengguna.

  4.3.3. Pemindahan maklumat ditentukan oleh Rusia atau undang-undang lain yang terpakai dalam konteks prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

  4.3.4. Sekiranya Laman Web dijual, organisasi pembelian mengambil semua tanggungjawab untuk mematuhi terma-terma Dasar ini sehubungan dengan maklumat peribadi yang diterimanya.

  4.4. Pemprosesan data peribadi Pengguna dilakukan tanpa had masa dengan cara yang sah, termasuk penggunaan sistem maklumat data peribadi yang sama ada menggabungkan alat automasi atau tidak menggunakan alat sedemikian. Data peribadi pengguna diproses selaras dengan Undang-undang Persekutuan No. 152-FZ bertarikh 27 Julai 2006 "Mengenai Data Peribadi".

  4.5. Sekiranya data peribadi hilang atau didedahkan, pentadbiran Laman web akan memaklumkan Pengguna mengenai kehilangan atau pendedahan ini berkenaan dengan data peribadi tersebut.

  4.6. Pentadbiran Laman Web menggunakan langkah-langkah organisasi dan teknikal yang diperlukan untuk melindungi maklumat peribadi Pengguna daripada individu yang mendapat akses tanpa izin atau secara tidak sengaja, dan daripada dimusnahkan, diubah suai, disekat, disalin, diedarkan, atau dikenakan tindakan tidak sah yang diambil oleh pihak ketiga.

  4.7. Pentadbiran Laman Web, bersama-sama dengan Pengguna, mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah kerugian yang timbul, atau akibat negatif lain yang timbul, yang mungkin disebabkan oleh kehilangan atau pendedahan data peribadi Pengguna tersebut.

 5. Kewajipan semua pihak

  5.1. Pengguna wajib:

  5.1.1. Untuk memberikan maklumat yang berkaitan dengan data peribadi yang diperlukan untuk menggunakan Laman Web.

  5.1.2. Untuk mengemas kini dan melengkapkan maklumat yang diberikan berkaitan dengan data peribadi jika ada perubahan dalam maklumat tersebut.

  5.2. Pentadbiran Laman Web wajib:

  5.2.1. Untuk menggunakan maklumat yang diterimanya semata-mata untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Kerahsiaan ini.

  5.2.2. Untuk memastikan bahawa maklumat sulit dirahsiakan, dan tidak didedahkan tanpa izin bertulis terlebih dahulu yang diberikan oleh Pengguna, serta untuk tidak menjual, menukar, menerbitkan, atau mendedahkan melalui apa-apa cara lain bagi data peribadi yang dipindahkan oleh Pengguna, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam Dasar Kerahsiaan ini.

  5.2.3. Untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang melindungi kerahsiaan data peribadi Pengguna mengikut prosedur yang biasanya digunakan untuk melindungi maklumat seperti ini dalam amalan perniagaan semasa.

  5.2.4. Untuk menyekat data peribadi yang berkaitan dengan Pengguna relevan bermula dari masa Pengguna, atau wakil sah Pengguna, atau pihak berkuasa yang mengawal selia perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh subjek data peribadi, mengemukakan permintaan atau pertanyaan yang berkaitan dengan tempoh pengesahan jika didedahkan bahawa terdapat data peribadi yang tidak tepat atau tindakan tidak sah yang telah diambil.

 6. Prosedur untuk membatalkan persetujuan pemprosesan data peribadi

  6.1. Pengguna berhak untuk membatalkan persetujuan yang diberikan untuk pemprosesan data peribadi pada bila-bila masa. Untuk membatalkan persetujuan yang diberi untuk pemprosesan data peribadi, Pengguna perlu menghantar pemberitahuan bertulis mengenai pembatalan persetujuan kepada Organisasi Operasi di alamat e-mel [email protected]. Dari masa pemberitahuan ini diterima, Organisasi Operasi akan berhenti memproses data peribadi Pengguna, kecuali dalam keadaan di mana undang-undang membenarkan pemprosesan data peribadi tanpa persetujuan subjek data peribadi tersebut. Penamatan pemprosesan data peribadi Pengguna boleh menyebabkan ketidakmampuan Pengguna untuk mendapatkan akses ke beberapa seksyen dan perkhidmatan di Laman Web.

 7. Kewajiban yang ditanggung oleh semua pihak

  7.1. Sekiranya pihak ini tidak memenuhi kewajibannya, maka Pentadbiran laman web bertanggungjawab atas kerugian yang ditanggung oleh Pengguna kerana penggunaan data peribadi Pengguna tersebut secara tidak sah menurut undang-undang Persekutuan Rusia.

  7.2. Sekiranya maklumat sulit hilang atau didedahkan, maka Pentadbiran Laman Web tidak bertanggungjawab jika maklumat sulit ini:

  7.2.1. Menjadi domain awam sebelum ia hilang atau didedahkan.

  7.2.2. Diterima daripada pihak ketiga sebelum masa ia diterima oleh pentadbiran Laman Web.

  7.2.3. Didedahkan selepas Pengguna memberikan persetujuan untuk membenarkannya.

 8. Penyelesaian pertikaian

  8.1. Sebelum memfailkan tuntutan kepada mahkamah yang relevan untuk pertikaian yang timbul daripada hubungan antara Pengguna dan pentadbiran Laman Web, pihak berkenaan wajib mengemukakan aduan (cadangan bertulis untuk berusaha menyelesaikan pertikaian secara sukarela).

  8.2. Pihak yang menerima aduan tersebut perlu memaklumkan kepada pihak yang mengemukakan aduan mengenai hasil semakan aduan secara bertulis dalam masa 30 (tiga puluh) hari kalendar dari tarikh mereka menerima aduan.

  8.3. Sekiranya kesepakatan tidak dapat dicapai, maka pertikaian itu akan dipindahkan kepada mahkamah untuk disemak selaras dengan perundangan Persekutuan Rusia semasa.

  8.4. Undang-undang Persekutuan Rusia semasa adalah terpakai kepada Dasar Kerahsiaan ini dan hubungan antara Pengguna dan pentadbiran Laman Web.

 9. Terma dan syarat tambahan

  9.1. Pentadbiran Laman Web mempunyai hak untuk membuat pindaan terhadap Dasar Kerahsiaan ini tanpa persetujuan Pengguna.

  9.2. Organisasi Operasi berhak untuk membuat pindaan terhadap Dasar ini pada bila-bila masa. Versi baru Dasar ini akan mula berkuat kuasa sebaik sahaja Dasar ini diterbitkan di Laman Web. Pengguna bertanggungjawab untuk menyemak secara bebas sebarang kemas kini Dasar yang mungkin diterbitkan di Laman Web.

  9.3. Semua cadangan atau pertanyaan yang berkaitan dengan Dasar Kerahsiaan ini boleh dihantar ke alamat mel elektronik [email protected].

  9.4. Dasar Kerahsiaan semasa disiarkan di laman web yang terletak di alamat: sputnikvaccine.com/policy/.

Mesej berjaya dihantar!

Anda melanggan berita kami
Terima kasih!